Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                               Προς :  
                                     Όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

                          Κοινοποίηση
                                    1.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                            Αξιότιμο κο Αντιστράτηγο Π.Σ., Βασίλειο Καπέλιο
                                     2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
                                       Αξιότιμο κύριο Νικόλαο Τόσκα
                               3.Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
                                      και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                       Αξιότιμη κα Εφη Αχτσιόγλου

Θέμα: «Γνωστοποίηση- ενημέρωση  περί σωματείων -μελών, ανηκόντων στην Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ενόψει της Σ.Σ.Ε.της 07-06-2016 και κοινής συμφωνίας έτους 2017»

Αξιότιμοι κύριοι,
σας γνωστοποιούμε, ότι τα παρακάτω σωματεία με την επωνυμία :

1. Σωματείο Πυροσβεστών Μακεδονίας, Θράκης και βορείου Αιγαίου.
2. Σωματείο Πυροσβεστών Αργολίδος Αρκαδίας.
3. Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με έδρα τα Μέγαρα .
4. Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας.
5. Ένωση Συμβασιούχων Πυροσβεστών και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και δυτικής Ελλάδας,
6. Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με έδρα το Κιάτο
7. Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβεστών με έδρα την Ναύπακτο είναι στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.) και δεν μπορούν να συνάψουν την κοινή συμφωνία του 2017 δυνάμει της από  06-06-2016 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τους όρους εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς την εξουσιοδότηση από την Ομοσπονδία μας, την οποία δεν έχουν, διότι έχουν παρακρατήσει από τα φυσικά μέλη τους την συνδρομή τους προς την Ομοσπονδία μας και δεν μας την έχουν αποδώσει ως οφείλουν.
Επίσης επισημαίνεται ότι συμφώνως του καταστατικού μας, ως υπερκείμενης συνδικαλιστικής οργανώσεως, το οποίο όλα τα μέλη μας αποδέχονται ρητώς με την εγγραφή τους,
α) τα σωματεία – μέλη μας, που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, πρέπει να μας γνωστοποιούν εγγράφως τη σχετική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων τους με θέμα ημερήσιας διάταξης εν προκειμένω της ενδεχόμενης αποχώρησης τους, πράγμα που δεν έχει γίνει από κανένα από τα ως άνω Σωματεία, τα οποία ανήκουν στην δύναμη της ΠΟΠΥΣΥΠ (αρθρο 4, 5 και 6 του καταστατικού μας) και
β) η αποχώρηση ενός σωματείου μέλους μας σύμφωνα με το καταστατικό μας ( αρθρο 6 παρ 1 παρ 2 εδαφιο 3 ) ισχύει από την έγγραφη γνωστοποίηση του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αποχώρησης.

Με την παρούσα, λοιπόν, σας βεβαιώνουμε ότι κανένα εκ των ανωτέρω σωματείων δεν μας έχει κοινοποιήσει απόφαση Γενικής Συνελεύσεως του περί αποχωρήσεως.

Σε κάθε περίπτωση για τα περί αντιθέτου, οφείλετε να ζητήσετε τη σχετική έκθεση επιδόσεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ τους προς την Ομοσπονδία μας από δικαστικό επιμελητή της σχετικής απόφασης της Γενικης Συνέλευσης των ως άνω Σωματείων περί αποχώρησης, τα οποία τυχον ισχυρίζονται, ότι τάχα δεν είναι μέλη μας .

Συνεπώς τα ως άνω σωματεία μέλη μας δεν μπορούν να υπογράψουν την σύμβαση προσχωρήσεως στην κοινή συμφωνία του 2017 δυνάμει της από 07/06/2016 ΣΣΕ διότι την σύμβαση προσχωρήσεως την υπογράφουν μόνο σωματεία, τα οποία δεν είναι μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ ενώ αυτά είναι μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ.

Σε περίπτωση αποδοχής της παράνομης προσχωρήσεως των ως άνω σωματείων- μελών μας στη ΣΣΕ της 07-06-2016 μεταξύ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. και του Α.Π.Σ. ως τάχα σωματεία που δεν ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας, επιφυλασόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Επίσης η συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. αφορά τους όρους εργασίας των εργαζομένων της ανωτέρω κατηγορίας, δηλαδή τους εποχικούς. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πνεύμα του Ν. 1876/1990, πρόκειται για εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας και όχι για επιχειρησιακή, αφού η συγκεκριμένη συλλογική ρύθμιση αφορά τους εργαζομένους ορισμένης ειδικότητας όλης της χώρας.
Δοθέντων των ανωτέρω, οι όροι της προκείμενης Σ.Σ.Ε. δεν αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ).
Άλλωστε, εκ του λόγου και μόνο ότι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε διάταξη με την οποία καλεί τους εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση να προσχωρήσουν στη συγκεκριμένη ΣΣΕ, δεικνύεται ότι εξ ορισμού η τελευταία δεν είναι επιχειρησιακή. Αν ήθελε γίνει δεκτό ότι η από 7/6/2016 ΣΣΕ ήταν επιχειρησιακή, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 37614 διάταξη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία καλούνται εργαζόμενοι μη μέλη σωματείων να προσχωρήσουν σε αυτή, αφού η τελευταία ούτως ή άλλως θα καταλάμβανε όλους τους εργαζομένους (!).
Τούτο δε διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1876/1990 «εφόσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη», ρύθμιση που εν προκειμένω δεν ισχύει.
Συνεπώς, οι όροι της από 7/6/2016 ΣΣΕ δεν ισχύουν για όλους εργαζομένους της κατηγορίας των εποχικών πυροσβεστών και ούτε είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε αυτή εργαζόμενοι που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση. Άλλωστε, αν ίσχυε το αντίθετο, θα θιγόταν σε μεγάλο βαθμό η συλλογική αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως εκ τούτου οι ατομικές συμβάσεις- υπεύθυνες δηλώσεις περί εντάξεως στην Κοινή Συμφωνία του 2017 είναι άκυρες .ΣΧΟΛΙΟ:
Μετά από ένα μήνα η ΠΟΠΥΣΥΠ των 10-12 Σωματείων  και των 500- 600 φυσικών μελών Πανελλαδικά  ξαναχτύπησε.
Ήταν Μεγάλη Τετάρτη  που βγήκε η τελευταία ενημέρωση μελών   .
Ξέχασα ήταν και στις 25 Απριλίου στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων σε ασφαλιστικά εναντίων  7 σωματείων. (Έχεις πάρει προεδράρα απόφαση Δ.Σ ομοσπονδίας για να κάνεις αυτά τα ασφαλιστικά);
Από τότε δεν έχει βγάλει ποτέ η ομοσπονδία  μια ενημέρωση μελών.
Παραπονιέστε για τις συνδρομές που δεν σας δίνουν; Καλά κάνουν εδώ και 3μιση χρόνια είστε απών από τα εργασιακά προβλήματα το μυαλό σας στις συνδρομές και στα δικαστήρια είναι.
3ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

·         ΤΙΠΟΤΑ  για το αν θα πιάσουν δουλειά οι συμβασιούχοι συνάδελφοι.
·         ΚΑΜΙΑ ενημέρωση για συναντήσεις με πολιτική και φυσική ηγεσία για εργασιακά προβλήματα των Σωματείων που επικαλείται ότι εκπροσωπεί .(Δεν έχουν κάνει καμιά συνάντηση)
·         ΚΑΜΙΑ ενημέρωση  για το τι γίνεται με τους συμβασιούχους από του χρόνου και πέρα .
·         ΤΙΠΟΤΑ  για ότι έχει να κάνει με τους τριετής- 5ετης. Πουλάγατε μπούρδες μέχρι τέλη Γενάρη περί μονιμοποίησης.
·         ΤΙΠΟΤΑ για επιλαχόντες και συναδέλφους του 2009
·         ΜΗΝ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ
Έρχεται τώρα η προεδράρα από το μεγάλο νησί με ένα έγγραφο προς όλες της υπηρεσίες αντί να προστατεύσει εργασιακά τους συμβασιούχους να προσπαθεί να ανακατέψει τα νερά και να δυσκολεύσει το εργασιακό τους μέλλον .
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ; ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΜΙΔΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27/5/2017

Παραλίγο να καούν σπίτια από τη φωτιά στην Αργολίδα
Παραλίγο να καούν σπίτια από τη φωτιά στην Αργολίδα
Λίγο έλειψε να καούν σπίτια και το εκκλησάκι του Αγίου Θωμά στα Δενδρά Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων στην Αργολίδα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή.

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποσόβησαν τα χειρότερα και έτσι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από εμπρησμό- τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο της φωτιάς έσπευσε και ο Δημαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος που έλαβε ενεργό μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς καθώς και  κάτοικοι με λάστιχα και βυτιοφόρα.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχών αναζωπύρωση.  

 
Πηγή: argolikeseidhseis

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Ενενήντα πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία

Ενενήντα πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί
Οι ενενήντα (90) πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί, παρακολουθούν εξιδεικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με σκοπό να αποκτήσουν την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.

Η εκπαίδευση, που διαρκεί συνολικά τέσσερις μήνες, ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος. Η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Αμυγδαλέζα Αττικής και ολοκληρώνεται στις 26 Μαΐου.

Ακολουθεί δίμηνη πρακτική άσκηση σε Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και συγκεκριμένα στα Αστυνομικά Τμήματα Ακροπόλεως και Ομόνοιας, όπου θα εκπαιδευτούν (30) Ειδικοί Φρουροί, στα Αστυνομικά Τμήματα Καλλιθέας, Συντάγματος, Εξαρχείων, Ασπροπύργου και Αχαρνών, όπου θα εκπαιδευτούν άλλοι (50), ενώ οι υπόλοιποι (10) θα εκπαιδευτούν στα Αστυνομικά Τμήματα Μεγάρων και Περάματος.
Τους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς επισκέφτηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ενημερώθηκαν διεξοδικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Παναγιώτη Κορδολαίμη, τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο Αναστάσιο Μανιάτη και τον Υποδιοικητή, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Μάριο Βασιλακόπουλο.

Παράλληλα συνομίλησαν και αντάλλαξαν απόψεις με τους Αξιωματικούς εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους Ειδικούς Φρουρούς, στους οποίους ευχήθηκαν καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα.        

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στην πληρότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Ειδικοί Φρουροί, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση τους, θα διαθέτουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στα νέα τους καθήκοντα.

ΣΧΟΛΙΟ: 
Αυτά τα εγκρίνει η Τρόικα;
Τι έχει να πει ο κ. Τόσκας για τα παραπάνω στους Τριετής Πυροσβέστες; 
Είναι ντροπή Υπουργέ να μην εφαρμόστικε στις 10-2-2017 ο Ν. 3938 . 
Ήταν εμπαιγμός μέγιστος για 2093 Π.Π.Υ απο την κυβέρνηση Συριζα

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 5ΕΤΩΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΤΛ . ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΥΓΜΕΝΕΣ.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Συνάντηση με τον Διοικητή ΠΕΠΥΔ ΑττικήςΤην Παρασκευη 12 Μαΐου αντιπροσωπεια του σωματειου μας συναντηθηκε με τον Διοικητη ΠΕΠΥΔ Αττικης κ Γιοβα, στο πλαισιο σειρας επαφων με υπηρεσιες της περιοχης μας εν οψει της επερχομενης αντιπυρικης περιοδου. Η συναντηση διεξηχθη σε κλιμα αμοιβαιας κατανοησης και συνεργασιας, και συζητηθηκαν κυριως θεματα απασχολησης του προσωπικου και εργασιακων συνθηκων.
Αυτη τη στιγμη, βασικοτερο προβλημα της περιφερειας αποτελουν τα περισσότερα από 550 κενα σε ανθρωπινο δυναμικο. Η κατασταση επιδεινωθηκε περεταιρω με τις τελευταιες μετακινησεις συναδελφων προς τις ΠΥ νησιων και αεροδρομιων. Με αυτα τα δεδομενα το σωματειο μας υποστηριξε στον κ Διοικητη πως δεν νοειται η μερικη απασχοληση συναδελφων (συμβασιουχων και ΠΠΥ), καθως οι υπηρεσιακες αναγκες ξεπερνουν κατα πολυ το διαθεσιμο προσωπικο. Ο κ Διοικητης απο την πλευρα του δεσμευτηκε για την πληρη απασχοληση καθ' ολο το 24ωρο ολων των συναδελφων (τόσο Συμβασιούχων όσο και ΠΠΥ) στις υπηρεσίες της ΠΕΠΥΔ Αττικής. Περεταίρω, ο υφιστάμενος δίαυλος συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε.
Στο προσεχες διαστημα θα ακολουθησουν και αλλες επαφες.

ΣΧΟΛΙΟ:  
Βρε συνάδελφοι πιστεύω οτι είστε έξυπνοι συνδικαλιστές  μην βγάζετε ανακοινώσεις τέτοιου είδους
  • Είναι δυνατόν να βάλει ο Γιόβας 24ωρο 5ετης και συμβασιούχους;
  • Από που θα πληρωθούν αυτοί οι συνάδελφοι; 

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Συνάντηση τριών Σωματείων Πελ/σου με τον Περιφερειάρχη Πελ/σου, κ Λαρέζο
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                      Ναύπλιο, 09/05/2017               ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  &  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ                                                                               
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 4  Ναύπλιο –Τ.Κ.21100                       
ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 209/5/10/2004                  
ΚΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6974558853 – fax: 2753061120

Αρ. Πρωτ.  18
                         ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

   Χτές Δευτέρα 8/5, Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελ/σου, κ Λαρέζο είχε το Σωματείο μας, μαζί  με τα Σωματεία Μεσσηνίας, και  Κιάτου.
    Έγινε μια συζήτηση διάρκειας 2μιση ωρών και τέθηκαν τα εργασιακά   προβλήματα  που αντιμετωπίζουν τα μέλη και των τριών Σωματείων.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι  τονίστηκε  από τον κ. Περιφερειάρχη ότι όλο το προσωπικό του Π.Σ είναι το ίδιο χρήσιμο, ότι δεν περισσεύει ούτε μισός συνάδελφος και ότι  πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις Διοικήσεις  των Υπηρεσιών με το ίδιο μέτρο. Σε αυτό το κομμάτι ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να μην υπάρχει διάκριση από της Διοικήσεις ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους 5ετης.
   Ενημερώσαμε με την σειρά μας τον κ. Λαρέζο και σημείωσε  τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν ανά Υπηρεσία στους Νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας . Μας υποσχέθηκε ότι θα τα κοιτάξει το καθένα ξεχωριστά.
  Πλέον οι 2093 συνάδελφοι έχουν πλήρη καθήκοντα ίδια με το μόνιμο προσωπικό.
   Όσοι συνάδελφοι δεν αντιμετωπίζονται με το ίδιο μέτρο από της Διοικήσεις τους παρακαλούνται όπως το αναφέρουν στα Σωματεία τους.

                                  Με τιμή για 
                                   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                      Σοφός  Γεώργιος               Τζαρίμας  Χρήστος

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΕΔΕ για τις αποσπάσεις στο ΠΣ - Τί λέει ο Τόσκας στο bloko.gr

Μιλώντας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, πριν από λίγο στο bloko.gr, αφού μας έκανε γνωστό ότι διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τους τέσσερις ανώτατους 
αξιωματικούς, που κατά τον υπουργό αρνήθηκαν να εφαρμόσουν το νόμο για τις ώρες απασχόλησης των πενταετών, είπε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει αλλά και να ανεχθεί από οποιονδήποτε υπερευθυνόφοβες αντιλήψεις και άρνηση εκτέλεσης νόμων.
Πρόσθεσε δε ότι αν και σε περίπτωση η ΕΔΕ δικαιώσει τους τέσσερις αξιωματικούς, θα είναι ο πρώτος που θα τους αποκαταστήσει.
Πηγές ενημέφωσης του υπουργείου, αλλά και του αρχηγείου, εμφανίζουν ως αβάσιμες τις ενστάσεις των τεσσάρων αξιωματικών, υποστηρίζοντας ότι στο νόμο για τη μονιμοποίηση των περίπου δύο χιλιάδων συμβασιούχων υπάρχει σαφής πρόβλεψη και για το χρόνο απασχόλησης των πενταετών, κάτι που όπως υπενθυμίζουμε απορρίπουν οι τέσσερις ανώτατοι αξιωματικοί που μετακινήθηκαν.


bloko.gr

Υ.Γ
Τελικα δεν εχουμε καταλαβει ποιοι μετακινηθηκαν, για ποιο λογο αρνηθηκαν και τι συνεβη ακριβως ;

Διαβάστε το έγγραφο της ΕΑΠΣ για το ωράριο των πενταετών πυροσβεστών

Δείτε το έγγραφο που... οδήγησε στην απόσπαση των αξιωματικών του ΠΣ